Spoločnosť

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť DAISY – ELEKTRO, spol. s r.o. vznikla na základe spoločenskej zmluvy v roku 1995. Na začiatku sa zaoberala len obchodnou činnosťou. V súčasnom zložení spoločníkov i konateľov je od roku 1998. Spoločnosť sa od tohto roku začala zaoberať okrem obchodnej aj montážnou a výrobnou činnosťou elektrických zariadení. Dnes poskytuje komplexné služby v oblasti elektrotechniky v kombinácii s ďalšími doplnkovými službami (podrobnejší opis ponúkaných služieb viď. v sekcii „Služby“).

Hlavným cieľom spoločníkov bolo vytvoriť stabilnú a konkurencieschopnú spoločnosť. Tento cieľ sa podaril splniť postupným rozširovaním a spoluprácou s inými stavebnými a priemyselnými firmami.

Počas niekoľkých rokov sa našimi zákazníkmi stali stabilné spoločnosti:

Slovenské spoločnosti:

 • AQUAMONT spol. s r.o.
 • Enermont s.r.o.
 • IN VEST s.r.o.
 • STAVECO – stavebná a.s.

Spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou:

 • ARDA Slovakia, s.r.o.
 • B.C.B., s.r.o.
 • DAIDONG Slovakia, spol. s r.o.
 • NM Heilig Reality s.r.o.
 • Západoslovenská energetika, a.s.

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na kvalitu, ktorá sa začína nákupom kvalitných vstupov. Počas niekoľkoročnej činnosti sa nám podarilo vylúčiť nekvalitné vstupy a nespoľahlivých dodávateľov. Dnes už spolupracujeme len s takými dodávateľmi, ktorí dokážu uspokojiť naše požiadavky. V spoločnosti pracujú zamestnanci s vysokou odbornou kvalifikáciou a dlhoročnou praxou, ktorí prispievajú k tomu, aby naše poskytované služby boli na vysokej kvalitatívnej úrovni.

OPRÁVNENIA

K vykonávaniu montážnej a výrobnej činnosti vlastní spoločnosť nasledovné oprávnenia a povolenia:

 • oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na miesto budúcej prevádzky v rozsahu: E1.1 technické zariadenie elektrické s napätím do 45kV vrátane bleskozvodov, triedy objektov A a B, t.j. objekty bez a objekty s nebezpečenstvom výbuchu
 • oprávnenie na výrobu vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E4.1 elektrické rozvádzače, triedy objektov A, t.j. objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • rozhodnutie Obvodného banského úradu v Bratislave o oprávnení na montáž, opravu a údržbu vyhradených elektrických zariadení a výrobu rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským spôsobom.

 • Oprávnenie montáž (.jpg)

 • Oprávnenie výroba (.jpg)

 • Rozhodnutie OBU (.pdf)

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Od roku 2007 máme vybudovaný a certifikovaný Systém manažérstva kvality. V roku 2016 bol spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. vykonaný tretí recertifikačný audit, ktorý potvrdil funkčnosť a účinnosť systému a následne nám bol udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016, ktorý je platný do 10.10.2019.


 • Certifkát (.pdf)

 •  

 • Certificate (.pdf)

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Systém environmentálneho manažérstva sme v našej spoločnosti začali budovať začiatkom roku 2016. V októbri roku 2016 bol spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. vykonaný certifikačný audit, ktorý potvrdil funkčnosť a účinnosť systému a následne nám bol udelený certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2016, ktorý je platný do 17.10.2019.


 • Certifkát (.pdf)

 •  

 • Certificate (.pdf)

SYSTÉM BOZP

Začiatkom roku 2017 sa spoločnosť sústredila na zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti práce a technologických procesov, predovšetkým v oblastiach, ktoré boli identifikované ako kľúčové pre zabezpečenie maximálnej prevádzkovej bezpečnosti. Jednalo sa hlavne o identifikáciu nebezpečenstiev a hodnotenie rizík, ich pravidelnú aktualizáciu, ako aj o analýzu procesných udalostí s cieľom identifikovať a odstrániť príčiny takýchto udalostí.

V súčasnosti sú aplikované všetky požiadavky normy STN OHSAS 18001:2009 a v mesiaci októbri absolvujeme certifikačný audit.


 •  

 • Integrovaná politika (.pdf)

 •  

ALIANČNÝ PARTNER ZÁPADOSLOVENSKEJ ENERGETIKY, A.S.

Naša spoločnosť sa na základe zmluvy o spolupráci zo dňa 29.7.2011 stala Aliančným partnerom Západoslovenskej energetiky, a.s.

V rámci tejto spolupráci poskytuje pre zákazníkov ZSE nasledovné služby:

 • Projektovanie v oblasti elektro
 • Revízna činnosť v oblasti elektro
 • Elektroinštalačné práce
 • Výstavba prípojky v sústave NN
 • Výber vhodnej veľkosti ističa (jeho montáž, demontáž, výmena)
 • Inštalácia elektrospotrebičov
 • Poradenstvo v oblasti elektro
 • Prehliadky, skúšky el. zariadení, bleskozvodov, spotrebičov

 • Certifikát (.jpg)

 • Certifikát č. 2 (.jpg)

 •  

 

ALIANČNÝ PARTNER SLOVENSKÉHO PLYNÁRENSKÉHO PRIEMYSLU, A.S.

Naša spoločnosť sa na základe zmluvy o marketingovej spolupráci zo dňa 25.11.2014 stala Aliančným partnerom Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.

V rámci tejto spolupráci poskytuje pre zákazníkov SPP nasledovné služby:

 • Elektrické prípojky - projekt
 • Interiér slaboprúd - projekt
 • Projekčná a inžinierska činnosť
 • Montážna a revízna činnosť
 • Obchodná a poradenská činnosť

 • Certifikát (.jpg)

 •  

 •