Oprávnenie

Na činnosť:

Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu – oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej stavby.

V rozsahu:

E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 110 kV vrátane bleskozvodov.

Triedy objektov:

A: objekty bez nebezpečenstva výbuchu B: objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Certifikáty ISO

STN EN ISO 9001

 • Systém manažérstva kvality (QMS) ISO 9001 je najvyhľadávanejšou normou manažérstva kvality na svete.
 • Norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tento základný princíp musí byť uplatnený pri zavedení systému kvality a následne obhájený v certifikačnom audite.

STN EN ISO 14001

 • Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 je zárukou, že naša spoločnosť dodržiava zásady ochrany životného prostredia.
 • Základným zámerom normy je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania.

STN ISO 45001

 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001. Zámerom je predchádzať pracovným úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov a poskytnúť bezpečné a zdravé pracovisko, zlepšovať a zvyšovať bezpečnosť a zdravie svojich pracovníkov a ďalších osôb, ktoré môžu byť ovplyvnené jej činnosťami.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Vydané podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po overení odborných vedomostí.

 • § 21 - Elektrotechnik
 • § 22 - Samostatný elektrotechnik
 • § 23 - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
 • § 24 - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

Odborné školenie

PRÁCE VO VÝŠKACH
PRÁCE POD NAPÄTÍM
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENIA
OBSLUHA PLOŠÍN
VIAZANIE BREMIEN
OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV
OBSLUHA HYDRAULICKEJ RUKY
STROJNÍK
KURZ PRVEJ POMOCI
BOZP
ZVÁRANIE A SPÁJANIE OPTICKÝCH VLÁKIEN
PO

Certifikáty o odbornom preskúšaní

 • PROTIPOŽIARNE PRESTUPY – HILTI
 • MONTÁŽ NN A VN KÁBLOVÝCH SÚBOROV TE CONNECTIVITY RAYCHEM DO 24 KV
 • REALIZÁCIA NN A VN KÁBLOVÝCH SÚBOROV ENSTO ZMRAŠTITEĽNOU TECHNOLÓGIOU ZA TEPLA
 • REALIZÁCIA NN A VN KÁBLOVÝCH SÚBOROV ENSTO ZMRAŠTITEĽNOU A KOMBINOVANOU TECHNOLÓGIOU ZA STUDENA
 • REALIZÁCIA VN TIENENÝCH KÁBLOVÝCH KONEKTOROV ENSTO NÁSUVNOU TECHNOLÓGIOU ZA STUDENA
 • INŠTALÁCIA KÁBLOVÝCH NOSNÝCH SYSTÉMOV BAKS A SZSTÉMOV S FUNKČNOU ODOLNOSŤOU V POŽIARI
 • MERANIE A VYHODNOCOVANIE OPTICKÝCH KÁBLOVÝCH TRÁS
 • ZVÁRANIE A SPÁJANIE OPTICKÝCH VLÁKIEN
 • MERANIE PORÚCH A VYTYČOVANIE TRÁS TELEKOMUNIKAČNÝCH METALICKÝCH KÁBLOV